włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych
Dla osób korzystających z usług świadczonych w Centrum Diagnostyczno Terapeutycznym Chorób Rzadkich

 1. Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000303590, NIP: 8992642928, REGON: 020747657 jest Administratorem Danych osobowych (zwana dalej Administratorem) osób korzystających z usług świadczonych w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich (zwanych dalej Pacjentami) oraz ich Opiekunów.
 2. Dane osobowe Pacjentów i Opiekunów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów w postaci: danych genetycznych oraz danych dotyczących zdrowia w celu realizacji świadczenia medycznego. Administrator przetwarza ponadto dane Pacjenta w postaci: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania – w celu rejestracji Pacjenta na wizytę w Centrum lub rejestracji konsultacji medycznej online. Powyższe dane przetwarzane są także w celu realizacji świadczenia medycznego oraz prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa. Administrator może przetwarzać ponadto dane Opiekunów, reprezentujących małoletniego Pacjenta.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Źródłem danych osobowych są Pacjenci lub ich Opiekunowie.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy, lub 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach lub art. 6 ust 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora którego celem statutowym jest m.in. udzielanie pomocy zgłaszającym się do Administratora osobom. Dane osobowe będące danymi szczególnie chronionymi w rozumieniu RODO (dane genetyczne oraz dane dotyczące stanu zdrowia) są przetwarzane, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, art. 9 ust. 2 lit. h) tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej lub art. 9 ust. 2 lit. j) tj. do celów badań naukowych, wyłącznie w celu wskazanym w pkt.3 powyżej
 7. Dane osobowe Opiekunów i Pacjentów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
 8. Administrator nie udostępnia danych osobowych Podopiecznych i Opiekunów podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane bez zgody wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności
 10. Dane osobowe Pacjentów i Opiekunów nie podlegają profilowaniu.
 11. Zgodnie z przepisami RODO, Podopieczni oraz Opiekunowie mają prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  8. w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. niepodlegania profilowaniu,
  10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 12. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mail IOD: odo@potrafiepomoc.org.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław.
 13. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, oraz wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

O Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutycznym
Chorób Rzadkich 
im. Bartłomieja Skrzyńskiego

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego powstało z myślą o wszystkich potrzebujących z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich najbliższych. Prowadzone jest, jako forma działalności statutowej Fundacji Potrafię Pomóc. Jest to działalność odpłatna użytku publicznego a wszystkie środki pochodzące z Centrum, przeznaczane są na cele statutowe Fundacji.

Kontakt

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Cookies- zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.
Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.
Dowiedz się więcej o tym jak używamy plików cookies.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram