włącz wersję strony dla czytników ekranów - pamiętaj poruszaj się po nagłówkach h1, h2
Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt
Czcionka
Przywróć oryginalny rozmiar tekstuzwiększ rozmiar tekstu
Kontrast
przywróć oryginalny kolor tekstu i tłaustaw żółty kolor tekstu na czarnym tlelogo żółte

Andrzej Dziembowski

prof. Andrzej Dziembowski

specjalizacja

biolog molekularny, biochemik i genetyk

Miejsce pracy

Kierownik Grupy ERA Chairs i Kierownik Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej

specialization

molecular biologist, biochemist, and geneticist

Work place

ERA Chairs Group Leader and Head of Laboratory of RNA Biology at International institute of Molecular and Cell Biology

Biografia

Profesor Andrzej Dziembowski, Kierownik Grupy ERA Chairs i Kierownik Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Prof. Andrzej Dziembowski (ur. 1974) jest biologiem molekularnym, biochemikiem i genetykiem. Studia magisterskie i doktorat uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie nadal prowadzi wykłady dla studentów. Przez kilka lat pracował w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette we Francji. Następnie prowadził samodzielną pracownię w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Od 2019 roku prof. Andrzej Dziembowski jest kierownikiem grupy ERA Chairs w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Publikował artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach z zakresu biologii molekularnej, m.in. w Nature, Cell, Nature Structural and Molecular Biology, Nature Communications, Genes and Development, Molecular Cell, EMBO Journal i EMBO Reports.

Badania grupy Andrzeja Dziembowskiego koncentrują się na posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u metazoa. Aby zapewnić dogłębny wgląd w analizowane procesy, badania funkcjonalne na transgenicznych modelach zwierzęcych (myszy i C. elegans) są łączone z nowoczesnymi metodami transkryptomicznymi oraz eksperymentami biochemicznymi.

Jego główne zainteresowania badawcze to: Biologia RNA, genomika i genetyka myszy.

Biography

Professor Andrzej Dziembowski, ERA Chairs Group Leader and Head of Laboratory of RNA Biology at International institute of Molecular and Cell Biology.

Prof. Andrzej Dziembowski (born 1974) is a molecular biologist, biochemist, and geneticist. He earned his undergraduate degree and doctorate at the Faculty of Biology at the University of Warsaw, where he continues to conduct lectures for students. For several years he worked at the CNRS Molecular Genetics Centre in Gif-sur-Yvette, France. Then, he led an independent lab at the Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Since 2019 prof. Andrzej Dziembowski is the ERA Chairs group leader at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw. He has published scientific articles in prestigious journals of molecular biology, including Nature, Cell, Nature Structural and Molecular Biology, Nature Communications, Genes and Development, Molecular Cell, EMBO Journal and EMBO Reports.

The research of Andrzej Dziembowski’s group focuses on post-transcriptional regulation of gene expression in metazoa. To provide a deep insight into analyzed processes, functional studies on transgenic animal models (mouse and C. elegans) are combined with modern transcriptomic approaches with biochemical experiments.

His main research Interests are: RNA Biology, genomics and mouse genetics.

O Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutycznym
Chorób Rzadkich 
im. Bartłomieja Skrzyńskiego

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego powstało z myślą o wszystkich potrzebujących z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich najbliższych. Prowadzone jest, jako forma działalności statutowej Fundacji Potrafię Pomóc. Jest to działalność odpłatna użytku publicznego a wszystkie środki pochodzące z Centrum, przeznaczane są na cele statutowe Fundacji.

Kontakt

ul.Horbaczewskiego 24
54-130 Wrocław
rejestracja@potrafiepomoc.org.pl
+48 721 727 777

Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Chorób Rzadkich 2020 © All rights reserved
Realizacja Strony – dariusz.tryniecki@gmail.com

Cookies - zasady używania

Cookies- zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.
Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.
Dowiedz się więcej o tym jak używamy plików cookies.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram